Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme Zbraslav

Již od počátku naší činnosti pořádáme dvakrát ročně úklid v rámci akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko a další ad hoc úklidové akce.

Jarní úklid 2013

První větší „viditelnou“ akcí Okrašlovacího spolku byl jarní úklid Zbraslavi, který se uskutečnil poslední dubnovou sobotu. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů, skautským střediskem Uragan a dalšími dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné všudypřítomné odpadky, hyzdící probouzející se jarní přírodu, se podařilo vyčistit Belveder, okolí několika dětských hřišť, kousek Baní, vybraná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad i kus nábřeží řeky směrem ke slepému rameni. Zúčastnilo se přes 40 nadšenců včetně spousty dětí, které aktivně přiložily ruku k dílu, a sebralo se téměř 30 pytlů. Velký dík patří panu Vackovi z ÚMČ Praha-Zbraslav, který ochotně zajistil jednak pytle, ale zejména jejich následný odvoz. Bohužel na několika uklizených místech se nové odpadky objevily téměř vzápětí, takže podobná akce jistě nebyla poslední.

Brigáda - úklid studánky Kamínka 11. 6. 2013

Ačkoliv vypadala původně studánka Kamínka jako jedna z těch, která bude potřebovat jen kosmetické úpravy a malý úklid, opak je pravdou. Samotná studánka není znečištěná, ale její blízké okolí bylo zapadané kamením, maltou a pískem, zarostlé mechem a povalovaly se zde i odpadky. Všude pavučiny, místy mech. Branka bude potřebovat natřít (lepší by bylo nechat udělat novou), sousední zeď potřebuje opravit, nízká zídka u studánky také vypadá, že by snesla nějakou úpravu. Úklid a vynášení odpadků a sutě trvalo přibližně hodinu a půl, studánka ale bude potřebovat po konzultaci další úpravy a hlavně bude potřeba opravit zeď, ze které do okolí studánky padá malta a písek.(O dalším osudu studánky se dočtete Zde).

Brigáda - úklid Studánek na Belvederu 20. 5. 2013

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se sešli 20. 5. na Belvederu, aby upravili a vyčistili okolí studánek Belveder a U interny.
Jako mravenci jsme oblehli velkou studánku Belveder, někdo čistil odtokový kanálek, další trhal plevel, vybíral suché větve. Přítomným pánů se podařilo lépe zprůchodnit tunýlek, kterým přitéká voda z horní menší studánky U interny. Díky klíči od pana Šilhána jsme otevřeli železnou mříž a vybrali z vody napadané větve a nečistoty. Konstatovali jsme, že by si stará studánka zasloužila naší větší péči, například opravu rozpadlé kamenné zídky u odtoku. Na závěr jsme zasadili trvalky, které nám vybrala a zdarma poskytla paní Pavla Gollnerová z Voňavé zahrady. Anděl namalovaný nad mříží se nás usmál a my si přečetli "Studánku dej mi blízko lesa a nehlubokou..."

Pak přišla na řadu menší studánka U interny, jejíž odtok je přivedený betonovým korýtkem ke studánce Belveder. Tahle studánka je trochu ve stínu své větší sestry, ale je krásně zděná, pravděpodobně z počátku 30. let minulého století. Vznikla díky našemu předchůdci Okrašlovacímu spolku, který zveleboval lesopark Belveder. Její pramen není vydatný, ale je stabilní. Cihlová klenba s patinou času stále drží. Prostříhali jsme břečťan, kterým je porostlá  a větve nad odtokem, vyndali z vody klacky a zasadili stínomilné trvalky. Vylouplo se romantické zákoutí. Studánku jsme přejmenovali na místo U interny na Břečťanovou. Také by si zasloužila úpravu okolí. Děkujeme paní Pavle Gollnerové z Voňavé zahrady za květiny a panu Šilhánovi z ÚMČ Zbraslav za zajištění odvozu pytlů s nepořádkem. Naše Studánková sekce by chtěla v údržbě studánek pokračovat.

Často chodím přes Belveder s vnoučaty, teď jsem se jim chlubila, jak to kolem studánek prokouklo. Po měsíci musím konstatovat, že některé zasazené rostlinky kolem studánky Belveder jsou pošlapané a je kolem ní trochu nepořádek. Břečťanová je na tom lépe, zasazená bohyška pokvete. A: Veronika Ondráčková

Dodatek: ani jedna ze studánek dnes již neexistují, byly přebudovány při přestavbě Belvedéru.

Brigáda - příprava místa pro Veřejné ohniště

Prvním krokem při budování Veřejného ohniště v dolíčku v Kamínce (za Borovičkami) byl úklid celého místa, který proběhl 16. 11. 2013. Město zajistilo prořezání náletů a Okrašlovací spolek společně se skauty a zájemci z řad veřejnosti místo uklidil. (Více o ohniště najdete Zde).

Oslavili jsme Den Země a uklidili jsme naše město

Víte co je Den Země? Jestli jste o něm ještě neslyšeli, přečtěte si následující úryvek ze stránek www.denzeme.cz.

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci, čistou energii a omezení globálního oteplovaní.

Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Každoročně se koná 22. dubna a v současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí.

Den Země je příležitostí k zamyšlení pro každého. Připomíná nám, že naše planeta nesnese vše a musíme se k ní chovat zodpovědně a ohleduplně. Je jedinou ze všech známých planet, která umožňuje existenci života. My lidé, se svou stále větší schopností ovlivňovat planetární ekosystémy, neseme největší díl zodpovědnosti za stav životního prostředí.

Síly většiny z nás nestačí na zásadní změny, ale i malé věci se počítají. A tak, pokud vám není jedno, jak vypadá naše okolí, a chcete pomoci probouzející se jarní přírodě na Zbraslavi, připojte se k jednomu z úklidů, které v dubnu pořádá Okrašlovací spolek Zbraslav společně s dalšími zbraslavskými organizacemi. Můžete to brát jako svůj příspěvek k oslavám Dne Země.

V neděli 27. dubna 2014 proběhl Velký jarní úklid Zbraslavi. Sraz byl v 9.30 u školy v ulici Nad Parkem. Přidat se mohl opravdu každý, i děti bavilo hledat to, co do přírody nepatří.

Brigáda u studánek na Belvederu 9. 4. 2014

Po roce jsme se vrátili ke studánkám na Belveder, abychom je vyčistili a uklidili kolem nich. Na Belvederu probíhá kácení a prořezávání stromů a keřů, což je pro naše studánky dobře.
Studánka Belveder má opravenou rozpadlou kamennou zídku a je natřená. Odtokové koryto jsme důkladně vyčistili vloni, takže teď to byla menší práce. Bohužel kolem ní byl dost velký nepořádek, kameny, zbytky betonu a cihel a odpadky kolem lavičky. Jak je možné, že návštěvníci nepoužijí odpadkový koš, který je hned u lavičky?! Na opravené kamenné zídce by se dobře vyjímal truhlík s květinami, ale jak dlouho by tam vydržel? Naši loňskou výsadbu květin zlikvidovala pravděpodobně prasata a něco pošlapali lidé. Zkusíme tam tedy zasadit pouze plazivý barvínek a břečťan.

Studánka Břečťanová je také opravená, bohužel při opravě byl ostříhán břečťan a cihly nahozeny, takže už nevyhlíží tak malebně. Doufáme, že jí zelený břečťanový závoj opět zčásti přikryje. Vyndali jsme z vody klacky a spadlé cihly, vyčistili odtokové koryto.  Vedle Břečťanové studánky je malé blátivé prameniště, zkusili jsme ho vyhloubit, vyložit kameny a prokopali odtok.

Pramen a studánka Královna - mužská skupina brigádníků si dala velký cíl - pustila se s vervou do úpravy bahnité cesty nad studánkou Královna /Královka/. Pročistili roury, zpevnili kameny kraj cesty a hlavně prokopali odtoková koryta, aby se voda z pramenišť měla kam stahovat. Na tomto místě by bylo ještě plno práce, ale protože je v běhu žádost o grant na úpravu horní cesty Belvederu, nemá cenu se pouštět do větších prací.

Další účastníci brigády sbírali odpadky po celém Belvederu. Dohromady se sešlo 15 brigádníků, kterým není lhostejný osud zbraslavských studánek. Odvoz pytlů s odpadem zajistil Útvar místního hospodářství. A: Veronika Ondráčková
 

Studánka Kamínka - během studánkové brigády došlo i na studánku Kamínku, která sice není přímo na Belvederu, ale nachází se nedaleko něj. Je vklíněna mezi domy na křižovatce ulic Pod Kamínkou a Pod Studánkou. Protože ale v době brigády probíhalo ve vedlejším domě bourání zdiva, proběhl úklid studánky jen částečně, navíc oproti loňskému roku byla studánka  a její okolí mnohem méně znečištěny. Jakmile stavební úpravy ve vedlejším domě skončí, bude natřena branka před studánkou a s majitelem sousedícího domu budou domluveny úpravy studánky tak, aby např. padající omítka nadále studánku neznečišťovala.

Proběhl Velký jarní úklid Zbraslavi 2014

V neděli 27. dubna 2014 proběhl Velký jarní úklid Zbraslavi. V půl desáté jsme se sešli před základní školou a bylo nás asi 40. A to nebylo vše, několik rodin se připojilo úklidem své ulice, již předchozí den proběhl úklid ve Strnadech. Celkem se tak akce zúčastnilo asi 60 lidí. Rozdělili jsme si oblasti a tak se uklízelo od kruhového objezdu u Krňáku až ke kapličce na Baních. Celkem jsme rozdali a nepořádkem naplnili asi 70 pytlů. Pytle nám dodal Městský úřad, který také zajistil jejich pondělní odvoz.

Naším cílem bylo uklidit alespoň část nepořádku, především na místech, kde se většinou neuklízí. Mnoho členů Okrašlovacího spolku uklízí pravidelně kolem svého bydliště. Také víme o dalších dobrovolnících, kterým není lhostejné jejich okolí. Velice nás těší, že v tom nejsme sami a věříme, že nás bude čím dál více a že naše město bude čím dál více podobné kulturně vyspělým městům. 

Úklid okolo Vančurova pomníku, okolo Stromečku a růžku u stavebnin

Ve středu 4. 6. 2014 jsme se k večeru rozprchli na různá místa a uklidili pár míst, která nás zase zaujala svou neupraveností. Bohužel nejen nás. Pomník Vladislava Vančury je tak zarostlý, že není poznat, komu patří, čehož si začasté všímají i zbraslavští hosté. Na celkové ostříhání jsme si netroufli, ale alespoň jsme vypleli okolí i se schody. Předchozí deště navíc na schody splavily hromady nepořádku, protože kanálky vedle schodů nejsou zcela funkční. Naplnili jsme celkem 4 pytle plevelem a jiným bioodpadem. Děkujeme za vydatnou podporu sousedů z dřevěné vily, kteří nám zapůjčili nářadí a ještě nás pohostili. 

Druhá skupinka se vrhla na typicky zanedbaný koutek vedle stavebnin na ulici Žitavského. Úpravou tohoto růžku bychom chtěli vytvořit malé odpočinkové místo ve stínu keřů, které by lákalo spíše k posezení než k zahození nepořádku. Chceme přeci chodit kolem pěkně upravených míst a ne kolem rezavých plotů!

Paní Veronika Ondráčková mezitím plela u Stromečku, o toto místo se stará pravidelně, však má na něj ze svého obchodu neustálý výhled. A jako bonus jsme uklidili příjezd na Zbraslav, od kruhového objezdu až ke Krňáku. Místo jsme v dubnu při úklidu už jednou čistili, ale opět jsme naplnili skoro dva pytle nepořádkem.

Kromě středeční akce si někteří naši členové vzali na starost nějakou část svého okolí, a pokud mají čas, snaží se průběžně odpadky sbírat. Všem aktivním bojovníkům s nepořádkem děkujeme a věříme, že nás bude přibývat.

Okrašlovací spolek Zbraslav pořádá letos i podzimní úklid – 23. 11. 2014 jsme se připojili k akci „Ukliďme Svět“

UKLIZENO!!! Děkujeme všem účastníkům úklidu. Zapojilo se skoro 100 lidí!!! A výsledek - 5 kontejnerů nepořádku odvezeného na skládku, přesně to bylo 2,68 tuny!!

Mnoho míst na Zbraslavi prokouklo, uklízelo se v Borovičkách, v Kamínce, na Havlíně, v Záběhlicích, u nádraží, u kruhového objezdu, na Baních i na Belvederu. A hlavně se nám podařilo uklidit velkou část z černé skládky v rokli V Hluboké. Tam je bohužel tolik nepořádku, že možná ani příští úklid, který plánujeme opět na jaro, nebude k vyčištění stačit. Ale přesto - s podobným nasazením budeme na černé skládky brzy jen vzpomínatJeště jednou děkujeme všem účastníkům a věříme, že se dočkáme doby, kdy veřejný prostor bude stejně upravený jako v kulturních  zemích Evropy. Těšíme se na to - změna závisí na každém z nás.

Jarní úklid 12. 4. 2015 - Ukliďme svět

Okrašlovací Spolek Zbraslav uspořádal 12. dubna již několikátý úklid Zbraslavi, kterým jsme se opět připojili k celosvětové akci Ukliďme svět. Díky podpoře sponzorů nám mohl Český svaz ochránců přírody zaslat úklidové pytle a rukavice, které dobrovolnické skupiny využívají při úklidu. Na Zbraslavi se zapojilo kolem 50 lidí, kteří se postarali o úklid Záběhlického úvozu, souběžné rokle Kamínka, Třešňovky, Havlína a mnoha dalších míst. Na některých místech jsme zároveň letos i sázeli - především rostliny, které zbyly po novém osázení truhlíků na náměstí.

Hlavní náplní tohoto úklidu ovšem bylo opět čištění rokle V hluboké, která začíná u zadní cesty kolem zahrádkářské kolonie. Tato rokle je velice přírodně cenná a byla již před několika lety (zatím neúspěšně) navrhována na zaregistrování významného krajinného prvku podle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tehdejšího průzkumu i letošního pozorování se zde vyskytuje silně ohrožený mlok skvrnitý a celkově je rokle málo ovlivněná činností člověka. Bohužel kromě části sousedící s plotem v horní části - zde již léta bují černá skládka. Na podzim jsme zde uklidili 4 kontejnery nepořádku a nyní další 2. Tentokrát se nám podařilo vyčistit i jezírko, kde jsme k naší radosti nalezli vajíčka skokana a jednoho skokana hnědého i viděli. Toto jezírko ovšem není jediná vodní plocha v rokli - o něco níže se nachází studánka, která vždy sloužila k rozmnožování mloků. Bohužel již více než rok byla betonová jímka studánky proražená a bez vody. Našim dobrovolníkům se podařilo studánku vyspravit a tak je nyní opět plná vody a připravená pro mločí larvy.

Děkujeme všem účastníkům brigády za pomoc. Bohužel se nás tentokrát sešlo méně než na podzim a tak některá místa, např. okolí cyklostezky či příjezd na Zbraslav, stejně jako poslední část rokle, zůstala neuklizena. Děkujeme také MČ Zbraslav za zaplacení odvozu kontejnerů (více než jedné tuny odpadu) a uklizení dalších pytlů s nepořádkem. Velice nás mrzí, že V hluboké během týdne zase přibyl nepořádek - většinou se jedná o bioodpad, který ovšem v žádném případě také nelze do přírody vyvážet. Vrcholem lidské bezohlednosti a ignorance jsou dva igelitové pytle, které se objevily u jezírka během pár dní po našem úklidu, z nichž jeden obsahoval mrtvého psa. Případem se již zabývá policie.

Ale nekončeme pochmurně, jsme přesvědčeni, že většina z nás chce mít své okolí krásné a upravené.

Podzimní úklid 21. 11. 2015 - výsledek 2,12 t odpadu

Děkujeme všem účastníkům za pomoc. Sebrali jsme celkem 2,12 t odpadu (směsný odpad - 1,66 t, suť,beton - 0,3 t a 16ks pneumatik - 0,16 t). Uklidili jsme rokli Kamínka a její okolí (nicméně v zadní části zbývá prastará skládka, kterou vlastními silami asi nebudeme schopni odstranit). Další skupina uklízela a dokonce modelovala terén u Kosatcového jezírka a další menší skupinky uklízely na Baních, na Havlíně, u řeky a u cyklostezky (zde nasbíráno 15 pytlů!). Dvě členky mezitím vytvořily výzdobu z chvojí okolo Husa, památníku a na v truhlíkách na náměstí. Celkem se zúčastnilo 22 dětí, 10 mládežníků a asi 40 dospělých. Ještě jednou díky všem a na jaře se opět sejdeme.

Jarní úklid 16. 4. 2016

Děkujeme všem účastníkům úklidu, které neodradil ani déšť a v sobotu dopoledne odvedli opět veliký kus práce. Sešlo se nás nakonec 44 - 30 dospělých a 14 dětí. Nejstarší účastnici bylo 87 let! a nejmladšímu účastníkovi 2 roky. Několik dobrovolníků se rozprchlo po Zbraslavi a uklízeli na obou březích řeky, na Havlíně a na Slunečním městě a sesbírali 20 velkých pytlů odpadu. Většina se nás vrhla na černou skládku v horní části rokle V hluboké kolem plotu před lomem. Ačkoli jsme opět naplnili celý velký kontejner (1200 kg) a do skla vytřídili 5 koleček starých lahví, skládku se nám ještě pořád nepodařilo uklidit celou. Kolem plotu jsme vysekali větve, aby se plot dále neničil. Ještě jednou velké díky všem pomocníkům a na podzim se sejdeme znovu.

Fotografie z úklidu naleznete na oszbraslav.rajce.idnes.cz/Jarni_uklid_16.4.2016/

Podzimní úklid 5. 11. 2016

Poslední úklid rokle V hluboké! Připojili se i zahrádkáři a naplnili jsme dva plné kontejnery nepořádkem.

Úklid - Vančurův pomník 22. 3. 2017

Jarní úklid 8. 4. 2017  

Podzimní úklid 25. 11. 2017

Úklidu ve znamení deště se zúčastnili především naši členové.

Jarní úklid 14. 4. 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v celé České republice. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek, především v přírodě. Každoročně se k ní připojujeme i my na Zbraslavi - akci organizuje Okrašlovací spolek Zbraslav s podporou MČ Zbraslav. Letos jsme uklízeli v sobotu 14. dubna. Uklízet přišly kromě členů spolku i celé rodiny s dětmi a skautský oddíl, někteří poprvé a někteří už po několikáté. Celkem se nás sešlo 43 včetně 18 dětí. Uklízelo se na několika místech. Část lidí procházela s bílými pytli především horní Zbraslav, skauti zase uklidili v okolí kruhového objezdu při vjezdu do obce. Čtyři dobrovolníci odjeli uklízet centrální cestu v oblasti budoucího Příměstského parku Soutok a podařilo se jim z křoví vytahat a  připravit k odvozu několik metráků nepořádku. Poslední skupina uklízela v okolí konečné zastávky autobusu na Baních. Kromě drobného smetí, které bylo okolo zastávky a stání kontejnerů, bylo u silnice "zaděláno" na černou skládku  - někdo zřejmě ještě nepochopil, že starý gauč nepatří do lesa, ale do sběrného dvora a ani pneumatiky nemají mít své konečné místo ve škarpě. Nepořádku nakonec bylo na větší kontejner. Je také škoda, že do okolí zastávky lidé vyvážejí bioodpad ze svých zahrad, který nejenže les hyzdí, ale zároveň brání lesním bylinám v růstu. A přitom - ukažte mi v Praze autobusovou zastávku, kde se můžete při čekání na jaře kochat kvetoucími sasankami. Všem účastníkům velice děkujeme za pomoc - má to smysl.

Podzimní úklid 10. 11. 2018

Děkujeme všem 26 dobrovolníkům, kteří místo pečení Svatomartinské husy přišli v sobotu dopoledne 10. listopadu na úklid a odvedli opět veliký kus práce. Několik dobrovolníků se rozprchlo po Zbraslavi a uklízeli v okolí svého bydliště. Většina se nás vrhla na okolí cest u Peluňku, kde se uklízelo už v září v rámci jiné úklidové akce. Všemi směry podél cest byl letitý nepořádek, který se nám podařilo v některých úsecích vysbírat. Přestože jsme nashromáždili asi 60 plných pytlů a hromadu dalšího nepořádku, zbývá uklidit ještě celý úsek cesty směrem k Radotínu a druhý směrem k zámku kolem Krňáku. Takže se sejdeme opět na jaře a budeme pokračovat. Procházka vyčištěným lužním lesem u Lipanského potoka za to stojí.