Stanovy spolku: Okrašlovací spolek Zbraslav

Úplné znění ke dni 7. 3. 2016

 

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Název Spolku: Okrašlovací spolek Zbraslav (dále jen Spolek).
 2. Sídlo Spolku: Neumannova 1451/1, Praha - Zbraslav, 156 00.
 3. Právní postavení Spolku: Spolek je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace sdružující své členy na základě společného zájmu a skutečné důvěry.
 5. Účel Spolku: Účelem Spolku je přispívat k všestrannému zkrášlování MČ Praha - Zbraslav a jejího okolí a tím zároveň podporovat vytvoření fungující občanské společnosti s důrazem na kultivaci prostředí v místě bydliště. Dále je jeho účelem budovat komunikační platformu pro projekty stejného cíle uskutečňované kooperací jednotlivců, státních, komerčních, příspěvkových, neziskových či jiných organizací.
 6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

 

Čl. II

Poslání a předmět činnosti Spolku

 

 1. Spolek bude vlastní činností, oslovováním dárců a žádostmi o dotace a granty shromažďovat finanční prostředky pro naplňování svého účelu.
 2. Posláním Spolku je přispívat ke kultivaci prostředí, k posilování vztahu občanů k místu bydliště, k vytváření jejich zájmu o okolí a k zapojování občanů do aktivit estetizujících prostředí.
 3. Pro naplnění svého účelu a poslání vykonává Spolek zejména tyto činnosti:
 1. podporuje a vykonává veřejně prospěšnou a komunitní práci
 2. podporuje občanskou angažovanost
 3. podporuje možnosti sdružování občanů za účelem posilování pocitu sounáležitosti s místem bydliště, okolní přírodou a související historií
 4. napomáhá udržování historických, kulturních, přírodních a sakrálních památek a artefaktů na území města a v jeho okolí a podporuje zachování jejich hodnot pro příští generace
 5. podporuje ochranu rostlinstva, živočišstva, geologických i jiných zajímavostí města a okolí, jakož i ochranu krajinného rázu a rázu města
 6. podporuje péči o zeleň ve městě i jeho okolí
 7. sleduje čistotu města, zabývá se estetikou a funkčností veřejného prostoru
 8. pořádá úklidové akce, angažuje se v propagaci a zajištění třídění odpadů
 9. zabývá se jak projekty, které budou mít dlouhodobý dopad a zůstanou trvalou hodnotou, tak krátkodobými akcemi, okrašlujícími okolí jednorázově
 10. podporuje nápady a aktivity svých členů, směřující k naplnění účelu a poslání Spolku
 11. vykonává aktivní fundraising a spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem
 12. spolupracuje s médii, informuje veřejnost o svých akcích
 13. pořádá kulturní, vzdělávací, dobročinné a osvětové akce a happeningy odrážející účel a poslání Spolku
 14. podílí se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací, dokumentační, projekční, stavební a jiné činnosti, za účelem zajištění veřejné kontroly
 15. rozvíjí spolupráci s obdobnými organizacemi, jakož i s dalšími organizacemi, jejichž činnost přispívá k naplnění účelu a poslání Spolku a také s MČ Praha - Zbraslav

 

 

Čl. III

Členství

 

 1. Členem Spolku se mohou stát fyzické osoby, jež souhlasí s účelem, posláním a stanovami Spolku, potvrdí přihlášku o členství ve Spolku a uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši, přičemž výši příspěvku stanoví Valná Hromada.
 2. O udělení členství rozhoduje Rada Spolku prostou většinou hlasů a členství vzniká dnem přijetí za člena. Rada Spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Spolku.
 3. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena Spolku se lze odvolat k Valné Hromadě. Rozhodnutí Valné Hromady je konečné.
 4. Ukončení členství:
 1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě
 2. úmrtím člena
 3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku; Rada Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle Spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání Spolku
 4. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Valnou Hromadou, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
 5. zánikem Spolku.
 1. Návrh na vyloučení člena může podat Radě Spolku kterýkoliv člen Spolku s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá.
 2. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně jeden měsíc před jednáním Rady o jeho vyloučení. Na tomto jednání Rady má člen právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat o vysvětlení navrhovatele.
 3. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodu. Proti rozhodnutí Rady o vyloučení se může člen odvolat k nejbližší Valné Hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání Valné Hromady o jeho vyloučení.
 4. Evidenci členů Spolku vede Rada Spolku a je neveřejná.
 5. Evidence obsahuje zejména jméno a příjmení člena, adresu bydliště člena, den vzniku členství a den a důvod zániku členství.

 

 

Čl. IV

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen má právo podílet se na naplňování účelu a poslání Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, kdykoliv se obracet na orgány Spolku se svými nápady, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření a být informován o činnosti Spolku.
 2. Povinností člena je dodržovat stanovy Spolku, aktivně se podílet na naplňování účelu a poslání Spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.
 3. Člen Spolku je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou Hromadou.
 4. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

 

 

Čl. V

Orgány Spolku

 

Orgány Spolku jsou: Valná Hromada, Rada, Předseda/Předsedkyně

 

 1. Valná Hromada
 1. Valnou Hromadu tvoří všichni členové Spolku.
 2. Valná Hromada je nejvyšším orgánem Spolku, který zejména:
 1. schvaluje strategickou koncepci Spolku
 2. schvaluje Výroční zprávu
 3. projednává a schvaluje účetní závěrku za uplynulé období
 4. volí a odvolává členy Rady a z jejího středu Předsedu
 5. schvaluje změny stanov
 6. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků
 7. rozhoduje o zrušení Spolku
 1. Valná Hromada se schází podle potřeby, nejméně však 1 krát za kalendářní rok.
 2. Zasedání Valné Hromady svolává Předseda/Předsedkyně. Valná Hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 všech členů Spolku, člen Rady, anebo když klesne počet členů Rady pod hranici určenou ve stanovách, a to do jednoho měsíce po obdržení žádosti.
 3. Pozvánka na Valnou Hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně čtrnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Valné Hromady lze odvolat nebo odložit.
 4. Rozhodnutí Valné Hromady se přijímá hlasováním. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 5. Valná Hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Není-li Valná Hromada usnášeníschopná, svolá Předseda/Předsedkyně Spolku bez zbytečného odkladu náhradní Valnou Hromadu. Náhradní Valná Hromada je usnášeníschopná hodinu po zahájení a to v jakémkoliv počtu přítomných členů Spolku.
 6. K přijetí rozhodnutí Valné Hromady je třeba prosté většiny všech přítomných členů Spolku, s výjimkou rozhodnutí o zrušení Spolku, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Spolku.
 7. Jednání Valné Hromady řídí Předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 8. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápisy o Valné Hromadě se uchovávají v archivu Spolku po celou dobu jeho existence a každý člen je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

 

B) Rada

 1. Rada je výkonný orgán Spolku volený Valnou Hromadou.
 2. Radu tvoří Předseda/Předsedkyně a minimálně 2 další členové tak, aby celkový počet členů Rady tvořil liché číslo. O počtu členů Rady Spolku rozhoduje Valná Hromada.
 3. Funkční období je tříleté, opakované zvolení je možné.
 4. Rada zejména:
 1. koordinuje činnost Spolku
 2. zodpovídá za naplňování účelu a poslání Spolku
 3. zodpovídá za dodržování rozpočtu a hospodaření Spolku
 4. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné Hromady
 5. připravuje Výroční zprávu
 6. rozhoduje o přijetí za člena Spolku a o vyloučení člena ze Spolku
 7. schvaluje roční plán činnosti, roční účetní závěrku a vnitřní předpisy Spolku
 8. zpracovává projekty Spolku a schvaluje žádosti o granty a dotace
 9. rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
 1. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání rady může probíhat i per rollam prostřednictvím e-mailu.
 2. Rada je povinna nejméně jednou ročně předkládat zprávu o své činnosti Valné Hromadě.
 3. Klesne-li počet členů Rady v průběhu funkčního období pod stanovený počet (např. odstoupením člena), kooptuje Rada nového člena Rady na návrh Předsedy prostou většinou hlasů. Členství trvá až do nových voleb, uskutečněných na nejbližší Valné Hromadě.

 

C) Předseda/Předsedkyně

 1. Předseda/Předsedkyně je jediným statutárním orgánem Spolku, který zastupuje ve všech záležitostech Spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V případě potřeby pověřuje písemnou formou svým zastupováním jiného člena Rady Spolku. Pověřený zástupce jedná ve shodě s pravidly jednání Předsedy/Předsedkyně Spolku.
 2. Předsedu/Předsedkyni volí Valná Hromada ze zvolených členů výboru. Odstoupí-li Předseda, zvolí Rada ze svého středu předsedu nového, který bude zastupovat Spolek až do nových voleb, uskutečněných na nejbližší Valné Hromadě.
 3. Funkční období je tříleté, opakované zvolení je možné.
 4. K výlučným kompetencím předsedy patří:
 1. svolávání a vedení Valné Hromady
 2. svolání a vedení schůzí Rady
 1. Předseda/Předsedkyně se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Rady a Valné Hromady, kterým je odpovědný.

 

 

Čl. VI

Majetek a hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s účelem Spolku, posláním a programovými a strategickými cíli Spolku. 
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel a poslání Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Zdroji majetku jsou zejména:
 1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 2. výnosy majetku Spolku
 3. příjmy z vlastní činnosti
 4. členské příspěvky
 5. příspěvky z veřejných zdrojů
 6. příjmy z dědictví a odkazů
 1. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření Spolku (dále Výroční zpráva), která je vyhotovena v elektronické podobě a uveřejněna na webových stránkách Spolku.

 

 

Čl. VII

Zánik Spolku

 

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné Hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.
 2. Valná Hromada rozhodnutí o zrušení přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů Spolku.
 3. Valná Hromada při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 4. Likvidátor sestaví soupis majetku Spolku, který zpřístupní v sídle Spolku. O zveřejnění seznamu členy Spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.
 5. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako Spolek, podle rozhodnutí Rady.
 6. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

 

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Dojde-li mezi členy Spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněná Valná Hromada. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Valnou Hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 19. 6. 2013

Tyto stanovy byly schváleny Valnou Hromadou dne 7. 3. 2016.

 

V Praze - Zbraslavi, dne 7. 3. 2016