Zbraslav bude mít své veřejné ohniště

15.09.2015 23:00

Češi jsou národem trampů, skautů a táborníků. A i mnozí z těch, kdo nikdy nevyrazili na vandr s usárnou či teletem, si rádi aspoň jednou za léto posedí u táboráku. Nejen proto, aby si opekli buřtík a zahleděli se do plápolajícího ohně, ale také proto, aby se setkali s přáteli či známými.

Na území Prahy žádná speciální vyhláška upravující rozdělávání ohně zatím vydána nebyla, nicméně občané jsou povinni řídit se ustanoveními některých zákonů. Prvním z nich je zákon o ochraně ovzduší, který stanovuje, že v ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Dalším je lesní zákon, dle kterého je možné založit oheň v minimální vzdálenosti 50 m od hranice lesa. V Praze byla v minulých letech po vzoru mnoha světových měst vybudována v rámci projektu "Čistá a zelená Praha" v některých lesích a lesoparcích pikniková místa s ohništi, kde lze rozdělávat oheň při dodržení stanovených pokynů.

Ale co na Zbraslavi? Dlouhá léta bylo tolerováno pálení táboráků v lese v Břežanském údolí poblíž Hálkova pomníku. To již několik let není možné. Začali jsme se tedy rozhlížet, kde by bylo možné nové ohniště zřídit. Městský úřad nám vyšel vstříc a podpořil náš nápad zřídit pro Zbraslaváky vlastní veřejné ohniště. Po zvážení několika možností padla volba na rokli Kamínka. Tyto pozemky patří městu a býval zde obecní sad. Ten postupně chátral, ale kouzlo místa přetrvávalo. V sedmdesátých letech zde skupina nadšenců vybudovala volejbalové hřiště, na jehož fungování mnozí dodnes s nostalgií vzpomínají.  Ale i volejbalovému hřišti odzvonilo - rokle zarostla ještě více a plochu hřiště rozryla divoká prasata. Na místě vzniklo nelegální ohniště.

Na podzim 2013 jsme začali s úpravou místa. MČ Zbraslav zajistila vysekání náletů a  Okrašlovací spolek společně se skauty a mnoha dobrovolníky místo uklidil a z dovezených kamenů postavil ohniště. Ač to tak nevypadá, ohniště je od nejbližšího cípku lesa vzdáleno skutečně 50 m. Přesto jsme vzhledem k odlehlosti místa začali plánovat obložení ohniště kruhem z kamení, tak, aby byla minimalizována možnost vzniku požáru. Po propočítání nákladů na dovoz kameniva jsme zjistili, že skromné finanční možnosti Okrašlovacího spolku na akci nebudou stačit. V letošním roce jsme tedy sepsali grantovou žádost do Nadace VIA  do programu souSedíme si, který finančně podporuje Poštovní spořitelna. V konkurenci 120 projektů se náš dostal mezi 19 podpořených žádostí a na úpravu ohniště a akce spojené s oživením tohoto místa jsme získali 80 tisíc korun. Kromě vydláždění okolí ohniště plochými kameny je pamatováno také na určité zázemí  - stoly, dřevník a hasební prostředky a nemohli jsme zapomenout na totem. Protože jsme nechtěli čekat s rukama v klíně, jak dopadne grantové řízení, již letos jsme na jaře za pomoci členů Sboru dobrovolných hasičů z kmenů darovaných ing. Tobolkou vytvořili lavičky, které celé léto na místě slouží.

Součástí projektu je také vytvoření naučné tabule s popisem původních místopisných názvů, tak aby byla zachována paměť jednotlivých míst a aby se především noví obyvatelé Zbraslavi vyznali v místních názvech, neboť často dochází k jejich komolení nebo místopisně nesprávnému užití. Příkladem budiž právě název Kamínka, který je pojmenováním rokle za Borovičkami, kde se nachází ohniště, a ne názvem úvozové cesty, vedoucí z Plácku podél Záběhlického potoka směrem k místu Nad královnou, původně až na Baně.

Velice uvítáme spolupráci všech našich spoluobčanů. Plánujeme několik brigád, o kterých budeme informovat na našich webových stránkách. Dále hledáme spolupracovníky, kteří by nám pomohli najít a lokalizovat co nejvíce zapomenutých názvů a jejich historii. Ale hlavně vás již dnes chceme pozvat k návštěvě zbraslavského veřejného ohniště, které, jak věříme, bude sloužit široké veřejnosti po dlouhou dobu. Stačí k tomu málo - ohleduplnost k přírodě a k práci aktivních lidí, kteří se na úpravě místa podílejí. Je připraven podrobný provozní řád, ale při užívání ohniště stačí dodržovat dvě zásady  - bezpečně pracovat s ohněm a vždy si odnést vše, co si přinesete.