Zápisy z Valné hromady a Výkonné rady OS Zbraslav ze dne 19.6.2013

30.07.2013 14:29

Zápis z Valné hromady

 

Ustavující valnou hromadu svolal přípravný výbor ve složení: Bernardová, Hrdá, Veselý.

Přítomní na Valné hromadě se svým podpisem registrovali jako členové OS.

 

Přítomni: Carzoli, Dvořáková, Hamerská, Hrdá, Hofmeister, Hlubinková, Kůstková,  Miovská, Ondráčková, Spourová, Vejvodová, Veselý, Žemličková

Omluvena: Bernardová

Program:

  1. Prezence členů. Ke dni konání Valné hromady se registrovalo 14 členů.  Přítomno 13 členů, jeden se omluvil. Valná hromada byla usnášeníschopná.
  2. Volba zapisovatele (Hrdá), návrhové a volební komise (Ondráčková, Hofmeister).
  3. Schálení stanov OS – stanovy OS byly přijaty jednomyslně všemi přítomnými (13-0-0).
  4. Volby orgánů spolku.

Do Výkonné rady byli zvoleni: Bernardová (13-0-0), Hrdá (12-0-1), Miovská (12-0-1), Vejvodová (12-0-1) a Veselý (12-0-1).

Do Kontrolní komise byly zvoleny: Carzoli (12-0-1), Hamerská (12-0-1), Hlubinková (12-0-1).

  1.  Výše členských příspěvků: po diskusi bylo přijato usnesení, že výše členských příspěvků pro tento rok bude činit 300 Kč (12-0-1).
  2. Volba loga Okrašlovacího spolku: hlasovalo se pro jeden ze dvou již dříve diskutovaných návrhů a to Strom ze znaku městské části anebo Okolík. V poměru 8/5 byl za logo zvolen Strom.

Zapsala: Hrdá

Ověřila: Vejvodová

Přílohy: Prezenční listina ze dne 19. 6. 2013, Volební protokol ze dne 19.6.2013

 

ZápisVýkonné rady

 

Přítomni: Hrdá, Miovská, Vejvodová, Veselý, omluvena Bernardová.

Výkonná rada zvolila za předsedkyni OS Štěpánku Hrdou (3-0-1).

Rozdělení kompetencí proběhne na další schůzi.

Do funkce pokladníka byla zvolena Zuzana Vejvodová (3-0-1).

 

Zapsala: Hrdá

Ověřila: Vejvodová